XVI sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego

Włoszczowa

W dniu 10 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10, odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Salon Fryzjerski DUET we Włoszczowie

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.
 5. Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 6. Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 7. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiatu Włoszczowski za 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 – 2032,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
 • wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Włoszczowa,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa w gminie Włoszczowa oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu „Wkrocz w przyszłość”,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych”,
 • zmian w Statucie Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie,
 • zmieniająca uchwałę Nr XV/121/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. – w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020 r.)”,
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji w sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
 1. Wnioski i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Oglądaj na żywo:

https://crv.pl/transmisja-mini-swietokrzyskie-rada_powiatu_wloszczowskiego

Początek transmisji o godzinie 1505

 

Źródło informacji: http://www.powiat-wloszczowa.pl/

Oglądaj też:

        

 

172